ATENŢIE! Depunerea cererii pentru act de identitate/viza reşedinţă- prin PROGRAMARE ON-LINE click aici

 Depunerea cererii pentru actul de identitate / viza de reşedinţă se face pe baza de programare on-line pe site-ul www.evp-radauti.ro - click aici, incepand cu data de 29.05.2020

La Ghiseul nr. 2 se vor elibera documente in intervalul 08:30 -16:00, de luni pana vineri.

Se recomanda prezentarea la ora programată.

Recomandăm pentru cei care au posibilitatea listarea cererii şi completarea ei înainte de a veni la sediu, semnarea ei se va face doar in fata personalului SPCLEP.

Actele se prezintă în original şi copie 

Audienţele se vor desfăşura si on-line, prin intermediul adresei de e-mail spclep@primariaradauti.ro.
Programare online acte de identitate

CLICK AICI

Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor al Municipiului Rădăuţi are urmatoarele principale atributii

Întocmeste, pastreaza, tine evidenta, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila, cartile de identitate si cartile de alegator.

Înregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite în statutul civil, în domiciliul si resedinta persoanei, în conditiile legii.

Întocmeste si pastreaza registrele de stare civila, în conditiile legii.

Întocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, în conditiile legii; actualizeaza, utilizeaza si valorifica Baza de Date Locala, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul în raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv.

Furnizeaza, în cadrul Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei, datele necesare pentru actualizarea „Registrului National de Evidenta a Persoanelor” ( R.N.E.P.); furnizeaza, în conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judetene si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale populatiei.

Întocmeste listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a Persoanelor.

Constata contraventiile si aplica sanctiuni, în conditiile legii.

Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate; îndeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.

Furnizarea Unor Date Din Registrul National De Evidenta A Persoanelor

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, referitoare la:
 • Date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cât si prenumele parintilor persoanelor în cauza).
 • Date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii.
 • date referitoare la domiciliile si resedintele acordate.
 • Date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situatia în care o persoana fizica solicita transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatura, este necesara formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusa, spre competenta solutionare, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia se afla sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia domiciliaza persoana fizica ale carei date sunt solicitate.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Regulamentul UE nr. 679/2016. Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obtinerea, în prealabil, a consimtamântului scris al persoanelor vizate. Consimtământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

Se considera temei legal justificat, solicitarile unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apararii , Serviciului Român de Informatii, Parchetului, Justitiei, institutilor specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane îndreptatite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicita comunicarea unor date proprii de evidenta persoanelor etc.

Serviciul De Stare Civilă

Atribuţii specifice:

Acte necesare in vederea înregistrarii nasterii unui nou-nascut
 • Certificatul medical constatator al nasterii, întocmit pe formular tip.
 • Actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă, în original şi în fotocopie.
 • Certificatul de casatorie al parintilor copilului, în original şi în fotocopie, daca sunt casatoriti.

Dacă părinţii nu au nume de familie comun sau există neconcordanţe între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

Declararea naşterii în cazul nou-născuţilor, se face în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă, la structura de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Când declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenlor, înăuntrul termenului de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului.

Când declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului se face în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, care trebuie să conţină toate datele necesare întocmirii actului de naştere.

Acte necesare in vederea încheierii casatoriei

Declaratia de casatorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris.

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:

 • Documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie.
 • Certificatul de naştere, în original şi în copie.
 • Certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular tip- certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la date emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.
 • Documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.

Acte necesare in vederea înregistrarii decesului
 • Certificatul medical constatator al decesului întocmit pe formular tip.
 • Actul de identitate al decedatului.
 • Livretul militar sau, după caz, adeverinta de recrutare, a celui decedat.
 • Certificat de nastere şi de căsătorie, după caz.
 • Actul de identitate al declarantului, original şi fotocopie.

Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărei rază s-a produs decesul.

Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. în acest termen se cuprind atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

In cazul in care decesul nu a fost declarat in termen, intocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.

înregistrarea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiate în străinătate

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Cererea de transcriere se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al solicitantului şi se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială.

Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înegistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5.10.1961 se apostilează;

b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supraleglizare, apostilare sau orice altă formalitate;

c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile anterioare se supralegalizează.

Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi, după caz, de următoarele documente:

a) fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau paşaportului, după caz;

b) declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

c) declaraţia din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;

d) declaraţia din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit.

Eliberarea certificatelor de stare civilă

Certificatele de stare civilă se eliberază la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin împuternicit cu procură specială.

Certificatul de naştere se eliberază titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate. Actul de identitate trbuie să fie în termen de valabilitate.

Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberază părintelui sau reprezentantului legal.

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor personae îndreptăţite.

Eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusă taxei de timbru, potrivit legii.

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus