SE COMPLETEAZĂ TOATE RUBRICILE PREVĂZUTE ÎN CEREREA DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE SAU A REŞEDINŢEI.

CERERILE SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE DE CĂTRE SOLICITANT SAU DE CĂTRE REPREZENTANTUL LEGAL AL ACESTUIA.

Toate documentele se prezintă în original şi copie xerox. Nu se acceptă copii legalizate.

Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare, care este doar o promisiune şi nu o transmitere a dreptului de proprietate.

Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere încheiat în condiţii de validitate (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar), nu se mai solicită declaraţia proprietarului spaţiului de locuit.

Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere din fondul locativ de stat solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere" sau „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere".

In baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soţi sau care este încheiat înainte de căsătorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soţ cât şi copiilor minori, fără consimţământul proprietarului.

In baza unui contract de comodat se poate elibera act de identitate doar persoanelor care au calitatea de comodatar.

Schimbarea domiciliului unei persoane, într-un imobil închiriat unei alte persoane nu se realizează pe baza declaraţiei chiriaşului, ci a proprietarului.

În situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este o persoană juridică, pe lângă actul de proprietate al imobilului trebuie prezentate: statutul societăţii şi acordul reprezentantului legal al persoanei juidice privind stabilirea domiciliului.

În cazul în care sunt neconcordanţe între adresa înscrisă în acte şi adresa reală este necesar a se prezenta un „Certificat de nomenclatură urbană" eliberat de către Serviciul de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Radauti.

Important!Cu acest certificat, proprietarul solicită efectuarea corecturilor necesare şi în Cartea funciară, prezentându-se apoi la Serviciul Evidenta Persoanelor Radauti cu noul extras de carte funciară -actualizat.

Adeverinţa de rol eliberată de primărie se va reţine în original. Adeverinţa eliberată de primărie poate fi prezentată într-un interval de cel mult 30 de zile de la data emiterii.

RECOMANDARI PRIVIND PRELUAREA IMAGINII PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE:

La preluarea imaginii solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi/acoperiţi, iar expresia feţei trebuie sa fie neutră.

Vestimentatia nu trebuie să fie de aceeaşi culoare cu fundalul alb al imaginii.

În cazul persoanelor care poartă ochelari, ramele acestora nu trebuie să acopere ochii persoanei, şi nu trebuie să existe reflecţii ale luminii pe Ientile în dreptul ochilor şi să nu se folosească ochelari cu Ientile închise la culoare, care ascund ochii persoanei;

Daca aceste condiţii nu pot fi îndeplinite, se va realiza fotografia persoanei fără ochelari

 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus