Condiţii

În România căsătoria se încheie între un bărbat şi o femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora.

 •  În România căsătoria se încheie între un bărbat şi o femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora.
 •   Vârsta matrimonială. Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani. 
 • Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului. 
 •  Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. 
 • Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti. 
 •  Bigamia -este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită. 
 • Interzicerea căsătoriei între rude -este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv. 
 • Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens. 
 • În cazul adopţiei, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopţiei. 
 •  Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră. 

Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

Competenţă

Cine şi unde încheie căsătoria

 • Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă al Consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în cuprinsul căruia se află domiciliu sau reşedinţa (flotantul) oricăruia dintre viitorii soţi,
 • prin excepţie căsătoria poate fi încheiată în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în a cărei rază domiciliază ori îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu aprobarea primarului din localitatea unde se încheie căsătoria
Locul încheierii căsătoriei

Unde pot încheia căsătoria civilă în municipiul Rădăuţi

 • Casa Căsătoriilor al municipiului Rădăuţi, situată în P-ţa Unirii nr. 2- (în sediul Primariei municipiului Rădăuţi) pe toata perioada anului;
 • Cuplurile interesate trebuie să ştie că nu se vor oficia căsătorii în localuri precum restaurante sau în alte spaţii de alimentaţie publică.
Programarea căsătoriei

Cum pot fixa data, ziua, ora şi locaţia căsătoriei civile

 • prin intermediul internetului, apăsând aici
Procedura

Ce demers trebuie făcut pentru încheierea căsătoriei

 • cei care se căsătoresc vor depune personal şi împreună, ca viitori soţi,  declaraţia de căsătorie, potrivit legii, în faţa ofiţerului de stare civilă în ghişeul Căsătorii. 

Cum se realizează declaraţia de căsătorie

 • viitorii soţi trebuie să se prezinte împreună la Starea civilă Radauti, între orele 8.30-16.30 în perioada confirmată transmisă pe adresa de e-mail din momentul programarii casatoriei  civile, online.
 • în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie, declarând oficial, in scris şi numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales. 
 • odată cu declaraţia de căsătorie se vor prezenta documentele cerute de lege pentru încheierea căsătoriei. 

Ghid practic, etapizat, cu paşii necesari a fi urmaţi pentru căsătorie

Acte necesare   Căsătoria
între cetăţeni români

Când ambii soţi se află la prima căsătorie

 • actul de identitate (cartea de identitate/ provizorie) – în original şi copie;
 • certificatul de naştere - în original şi copie;
 • certificat medical prenupţial – pentru ambii viitori soţi – original;

Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie

 • pe lângă actele precizate mai sus, viitorul soţ/ soţie va prezenta dovada desfacerii/ încetării căsătoriei anterioare, respectiv:
  1. sentinţă de divorţ rămasă irevocabilă/ certificat de divorţ administrativ;
  2. certificat deces al fostului soţ – original şi copie.
Regimul matrimonial
 • în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:
 1. REGIMUL COMUNITĂŢII LEGALE
 2. REGIMUL SEPARAŢIEI DE BUNURI
 3. REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE
 • ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales.

Vezi aici prevederile legale referitoare la Regimul matrimonial
Căsătoria mixtă,
între un cetăţean român şi un cetăţean străin
 • orice informaţie despre o viitoare căsătorie mixtă se pot obţine exclusiv la ghişeul Căsătorii din cadrul Compartimentului Stare Civilă Radauti.

Locul depunerii actelor,
Date de contact, Program de lucru

Locul

 • înregistrarea declaraţiei de căsătorie şi depunerea actelor necesare  în vederea încheierii căsătoriei este de 10 zile calendaristice, se cuprind atât ziua în care a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria civilă. 
 • nr. de telefon – 0230/56900

Program de lucru cu publicul

 • Zilnic, între orele 8,30 - 13,30;

 • SÂMBĂTĂ – oficieri căsătorii;

Numele după căsătorie
 • Alegerea numelui de familie
 • Viitorii soţi pot conveni să:
  1. păstreze numele dinaintea căsătoriei;
  2. să ia numele oricăruia dintre ei;
  3. să ia numele lor reunite;
  4. un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.
Publicitatea căsătoriei
 • în aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă publică un anunţ al intenţiei de căsătorie, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria,
 • extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 11 zile de la data afişării.
Opoziţia la căsătorie
 • orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă cunoaşte un impediment legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
 • opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.
Eliberarea certificatului,
Alte taxe

Cui se eliberează certificatul de căsătoriei

 • viitorilor soţi, doar după oficierea căsătoriei civile sau ulterior oricăruia dintre soţi, la solicitare, scrisă.
Legislaţie aplicabilă
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată şi actualizată;
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 495/ 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus