Organizare şi Funcţionare S.P.C.L.E.P.


 

Anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Rădăuţi nr. 122/ 2019
  

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI

 

CAPITOLUL I


 

DISPOZIŢII GENERALE


 

Art. 1. - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al mun. Rădăuţi, denumit în continuare serviciu public comunitar, se organizează la nivelul Consiliului Local al mun. Rădăuţi, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


 

Art. 2. - (1) Serviciul public comunitar este constituit, potrivit prevederilor art.4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, prin reorganizarea compartimentul de stare civilă din aparatul propriu al consiliului local al mun. Rădăuţi .

(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al mun. Rădăuţi se constituie fără personalitate juridică, prin hotărâre a consiliului local.

 

Art. 3. - (1) Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor în sistem de ghişeu unic.

(2) Activitatea serviciului public comunitar se desfăşoară în interesul persoanei şi a statului, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.


 

Art. 4. – Serviciul public comunitar local este coordonat şi controlat metodologic în mod unitar de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Suceava, denumită în continuare D.J.E.P. Suceava.


 

Art. 5. - (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate.

(2) În vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este învestit, Serviciul public comunitar local colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cooperează cu autorităţile publice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, precum şi cu persoane fizice şi juridice.


 

CAPITOLUL II


 

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA SERVICIULUI


 

Art. 6. - (1) Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local al mun. Rădăuţi, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(2) Organigrama serviciului public comunitar local este prevăzută în Organigrama Primăriei mun. Rădăuţi.

(3) Statul de funcţii al serviciului public comunitar local este prevăzut în Statul de funcţii al Primăriei mun. Rădăuţi.


 

Art. 7. - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are atribuţii pe linie de:

 1. evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;

 2. stare civilă;

 3. informatică;

 4. analiză-sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii publice.


 

Art. 8. - (1) Serviciul public comunitar local exercită atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă.

(2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are ala bază relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

(3) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului

public comunitar local şi structurile subordonate acestuia în scopul menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şef şi personalul subordonat acestuia.


 

Art. 9. – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarea structură organizatorică:

 1. Compartimentul de Evidenţă a persoanelor

 2. Compartimentul Stare Civilă

(2) În cadrul compartimentului unde nu sunt prevăzute funcţii de conducere, se stabilesc relaţii de autoritate funcţionale între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi îmbinării în mod unitar a activităţii acestora, a echilibrării sarcinilor şi a armonizării eforturilor necesare pentru asigurarea unităţii de acţiune în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

(3) La nivelul serviciului public comunitar local, activitatea de control şi coordonare este atributul conducerii şi se realizează prin intermediul şefului de serviciu sau compartiment. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, coordonatorului de compartiment poate angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.


 

Art. 10. - (1) Serviciul public comunitar primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor şi stare civilă din mun. Rădăuţi, şi localităţile arondate serviciului pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor, respectiv: Bilca, Brodina, Burla, Dorneşti, Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Gălăneşti, Grăniceşti, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iaslovăţ, Marginea, Milişăuţi, Putna, Satu Mare, Straja, Suceviţa, Ulma, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Voitinel, Volovăţ.

(2) Modificarea arondării actuale a serviciului public comunitar local se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea D.J.E.P. Suceava, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.


 

Art. 11. - (1) Conducerea serviciului public comunitar local este asigurată de şeful serviciului.

(2) Şeful serviciului public comunitar local este numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu avizul prealabil al D.E.P.A.B.D., în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituire a patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


 

Art. 12. – (1) Şeful serviciului reprezintă serviciul public comunitar local în relaţiile cu şefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu şefii (comandanţii) unităţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu instituţiile şi organismele din afara sistemului Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor legale.

(2) În aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor de nivel superior, şeful serviciului public comunitar local emite dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.

(3) În condiţiile legii şi reglementărilor specifice, şeful serviciului public comunitar local poate delega unele atribuţii din competenţa sa altor persoane din subordine.


 

Art. 13. – (1) Şeful serviciului public comunitar local răspunde în faţa consiliului local de întreaga activitate pe care o desfăşoară, potrivit fişei postului.

(2) Personalul serviciului public comunitar local răspunde de întreaga activitate pe care o desfăşoară, în faţa şefului serviciului.


 

CAPITOLUL III


 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL


 


 

Art. 14. Serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:


 

 1. înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;

 2. întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă

 3. întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;

 4. întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;

 5. solicită anularea actelor de stare civilă şi a menţiunilor, intocmite/aplicate greşit;

 6. constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;

 7. actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar;

 8. utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

 9. furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

 10. furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;

 11. primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării actelor de identitate,;

 12. primeşte de la structurile competente cărţile de identitate, pe care le eliberează solicitanţilor;

 13. ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate.

 14. constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;

 15. primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, însoţite de documentele ce le susţin şi eliberează certificatul de divorţ sau, după caz, întocmeşte referatul pe care îl prezintă în vederea emiterii dispoziţiei de respingere a cererii de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente;

 16. îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte normative.


 

Secţiunea I


 

ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE


 

Art. 15. În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:

 1. primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei şi înmânează persoanelor fizice documentele solicitate;

 2. primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;

 3. primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate ale persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate şi înmânează persoanelor fizice documentele solicitate;

 4. înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

 5. preia imaginile cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;

 6. execută activităţi de preluare a imaginii cetăţenilor prin deplasarea cu camera mobilă, în condiţiile legii;

 7. răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

 8. desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;

 9. furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;

 10. identifică - pe baza menţiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 11. colaborează cu formaţiunile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;

 12. asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

 13. soluţionează cererile formaţiunilor operative ale MA.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor fizice;

 14. acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

 15. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc.;

 16. întocmeşte situaţiile statistice şi analizele activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial, semestrial şi anual în cadrul serviciului;

 17. asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi întocmeşte procesele-verbale de scădere din gestiune;

 18. răspunde de activităţile de creare, selecţionare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;

 19. organizează, asigură conservarea şi utilizează în procesul muncii, evidenţele locale manuale;

 20. asigura protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale;

 21. sesizează dispariţia în alb a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică;

 22. răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;

 23. constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;

 24. întocmeşte şi transmite D.J.E.P. Suceava. situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale, conform Instrucţiunilor D.E.P.A.B.D;

 25. îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte normative.


 

Secţiunea II

ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ


 

Art. 16. Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar are următoarele atribuţii principale:

 1. întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;

 2. înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile metodologiei de stare civilă;

 3. eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi ale Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

 4. eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actelor de stare civilă;

 5. trimite structurii de evidenţă a persoanelor din cadrul s.p.c.l.e.p., în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul s.p.c.l.e.p. de la ultimul loc de domiciliu;

 6. trimite centrelor militare, până la data de 5 ale lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;

 7. comunică, în scris, camerei notarilor publici, în a cărei rază administrativă se află, lista actualizată a actelor de deces întocmite;

 8. întocmeşte buletine statistice de naştere, căsătorie şi deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava;

 9. dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;

 10. atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate;

 11. propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul D.J.E.P. Suceava;

 12. reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;

 13. primeşte cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare, efectuează verificările şi înaintează documentaţia D.J.E.P. Suceava;

 14. transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă D.E.P.A.B.D., Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;

 15. primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

 16. primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele cele susţin, efectuează verificări şi întocmeşte referatul cu propunere de aprobare sau de respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către D.J.E.P. Suceava;

 17. primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau de respingere şi în înaintează D.J.E.P. Suceava, pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente;

 18. primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau de respingere, cu avizul prealabil al D.J.E.P. Suceava;

 19. primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, însoţite de documentele ce le susţin şi eliberează certificatul de divorţ sau, după caz, întocmeşte referatul pe care îl prezintă în vederea emiterii dispoziţiei de respingere a cererii de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente;

 20. înaintează D.J.E.P. Suceava exemplarul II al registrelor de stare civilă în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;

 21. sesizează imediat D.J.E.P. Suceava, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;

 22. eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

 23. efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;

 24. efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;

 25. înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul D.J.E.P. Suceava;

 26. colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără act de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la stare civilă;

 27. colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

 28. transmite lunar D.J.E.P. Suceava situaţia indicatorilor specifici ;

 29. transmite semestrial D.J.E.P. Suceava situaţia căsătoriilor mixte;

 30. desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;

 31. asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I. în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

 32. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc.;

 33. răspunde de activitatea de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;

 34. execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută,

 35. colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi;

 36. răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;

 37. îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin acte normative.


 

Secţiunea III


 

ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ


 

Art. 17. Pe linie de informatică, serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:

 1. actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;

 2. actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile operative, precum şi cu informaţiile preluate din comunicările primite;

 3. preia în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români, precum şi datele privind persoanele decedate;

 4. preia în sistem informatizat imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei;

 5. operează în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor data înmânării actelor de identitate;

 6. clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;

 7. operează corecţii asupra neconcordanţelor înregistrate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori;

 8. desfăşoară activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum şi a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);

 9. execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;

 10. evidenţiază incidentele de aplicaţie şi le soluţionează pe cele referitoare la hardware şi sistem de operare;

 11. participă la operaţii de instalare a sistemelor de operare a soft-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiştii B.J.A.B.D.E.P. Suceava, respectiv S.A.B.D.E.P. Bucureşti;

 12. asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service;

 13. asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii calificate şi secrete de serviciu;

 14. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc.;

 15. îndeplineşte şi alte atribuţii privind actualizarea în R.N.E.P., reglementate prin acte normative.


 

Secţiunea V


 

ATRIBUŢII PE LINIE DE ANALIZĂ-SINTEZĂ,

SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL


 

Art. 18. În domeniul analiză-sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul, serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:

 1. primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

 2. verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal , apărării informaţiilor clasificate, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor clasificate;

 3. organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;

 4. asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării;

 5. repartizează şi expediază corespondenţa după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;

 6. asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea lor în termenul legal;

 7. organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;

 8. centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;

 9. transmite D.J.E.P. Suceava sintezele şi analizele întocmite;

 10. asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.


 


 


 

CAPITOLUL IV


 

DISPOZIŢII FINALE


 

Art. 19. (1) Atribuţiile şefului serviciului public comunitar local şi ale personalului cu funcţii de execuţie sunt prevăzute în fişele posturilor.

(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar local, fişele postului până la funcţia de şef de birou, inclusiv, vor fi reactualizate, cu aprobarea şefului serviciului;

(3) Fişa postului şefului serviciului va fi reactualizată numai cu aprobarea primarului, cu avizul prealabil al D.E.P.A.B.D.;

(4) Pe baza extraselor din prezentul regulament şefului serviciului public comunitar întocmeşte fişele posturilor pentru toate funcţiile din structură, pe care le aprobă primarul localităţii.

Art. 20. - Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat în grupa de muncă corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 21. - Personalul serviciului public comunitar local este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, în părţile ce-l privesc.

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, înlocuieşte Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Rădăuţi, aprobat prin H.C.L. nr. 18/2005

 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus