CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT a DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate dar nu mai puţin de 15 zile, persoana fizică în cauză ori reprezentantul sau legal are obligaţia să solicite serviciului de evidenţa persoanelor eliberarea unui nou act de identitate. ( Sancţiunea contravenţională: 40 lei - 80 lei ).

 

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; - ANEXA 1 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al S.P.C.L.E.P. Radauti 

 • actul de identitate;

 • certificatul de naştere, original şi copie;

 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – cu menţiune privind încetarea căsătoriei prin decesul soţului/soţiei , după caz (original şi copie);
 • certificatul/hotărârea de divorţ definitivă  sau certificatul de divorţ original şi copie;
 • Notă: dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiune de divorţ; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

   

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – extras de carte funciară sau alte acte încheiate  în condiţii de validitate privind titlul locativ, original şi copie; pentru domiciliile din mediul rural, doar în situaţia în care nu poate fi prezentat un extras de carte funciară cu informaţii actualizate, se poate prezenta un document eliberat de autoritatea administraţiei publice locale(Compartimentul Registrul Agricol din cadrul Primăriei), din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol cu imobil cu destinaţie de locuinţă - în original; Acte care fac dovada adresei de domiciliu;

 • În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;
 • actul de identitate al găzduitorului original(dacă este cazul).
 • - declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:
  • 1) poliţistului de siguranţă publică;
  • 2) notarului public;
  • ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
   • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
   • sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată - unde este cazul);
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, în valoare de 7 lei, care se achită numerar la ghişeul Seviciului Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei mun. Rădăuţi. Taxe

IMPORTANT

 • cererea nu se completează pe verso de către solicitant

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,

 • Cărţile de identitate se eliberează titularilor sau persoanelor mentionate de catre acestia pe cererea pentru eliberarea actului de identitate la momentul depunerii ei.. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

De la vârsta de 14 ani până la împlinirea vârstei de 18 ani, actul de identitate se solicită în condiţii similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani;

Daca nu se poate prezenta certificatul/hotararea de divort, dovada starii civile si dupa caz, a numelui, se poate face cu certificatul de nastere/casatorie cu mentiunile aferente. In cazul modificarilor intervenite in strainatate, solicitantul prezinta certificatul de nastere/casatorie cu mentiunile aplicate, care sa dovedeasca statutul civil si numele pe care le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate

Cetăţenii români aflaţi în străinătate: În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului, să fie specificate în mod expres toate motivele pentru care se solicită cartea de identitate, adresa la care se stabileşte domiciliul, etc..

 

NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE -
VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.

 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus