Aceasta institutie prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016

 

Scopul si interesul legitim in care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

  •  Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara in scopul interesului legitim ce deriva din prevederile legale.

  • Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atat cei prevazuti de lege, cat si cei carora le sunt furnizate date cu caracter personal in conditiile obtinerii consimtamantului persoanei vizate. Destinatarii sunt obligati sa utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii;

Perioada pentru care sunt stocate date cu caracter personal: Permanent

Dreptul de acces, rectificare, stergere: conform reglementarilor in vigoare, prin solicitare adresata operatorului sau persoanei imputernicite.

Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal, prin solicitare adresata operatorului sau persoanei imputernicite

Dreptul de a depune plangere: la autoritatea de supraveghere competenta, respective, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Mun. Bucuresti, Blvd. G-ral Gheorghe Mageru nr. 28-30 Sector 1 cod postal 010336.

Modalităţi de plată a taxelor: Taxele se pot achita la caseriile Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuţisau platforma ,,ghiseu.ro,, 

 

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (6) din O.U.G nr. 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din R.N.E.P., sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:

  • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;

  • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin   modalităţile de executare silită prevăzute de lege;

  • casele de asigurari de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoresti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

  • Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

  • instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi   ocrotirii sociale a bătrânilor;

Cererea depusă de solicitant trebuie să conţină în mod expres datele cu caracter personal care sunt solicitate , precum şi temeiul legal care îl îndreptăţeşte să solicite datele respective.

În situatia în care o persoana fizica solicita transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatura, este necesara formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusa, spre competenta solutionare, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia se afla sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia domiciliaza persoana fizica ale carei date sunt solicitate

 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus