De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Cetăţeanul român ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI DE LA NAŞTEREA COPILULUI, să ceară transcrierea certificatului/ extrasului de naştere la Primăria de domiciliu a oricăruia dintre părinţi.

1. Ce trebuie făcut    în străinătate
 • în prima fază, părinţii copilului înregistrează naşterea la autorităţile competente din străinătate
 • certificatul/ extrasul de naştere va cuprinde, obligatoriu, numele şi prenumele copilului precum şi ale părinţilor acestuia, data şi locul naşterii etc;
 • IMPORTANT, la primirea certificatului/ extrasului de naştere, acesta SE VA CITI, astfel încât informaţiile înscrise în documentul oficial să corespundă întocmai cu datele de identitate corecte al(e) părintelui/ părinţilor. Dacă se constată greşeli insistaţi la emitent să le corecteze!
2. Ce trebuie făcut     în România
Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al D.J.E.P. Suceava
 • în termen de 6 luni, tatăl/ mama copilului sau persoana majoră care a (re)dobândit cetăţenia română ori un împuternicit al acestora, cu procură specială (după caz – simplă, cu apostille, supralegalizată) să solicite, la Primăria locului de domiciliu al oricăruia dintre părinţi, TRANSCRIEREA certificatului/ extrasului de naştere

 

În acest sens se vor face următoarele:

LA  TRADUCĂTOR  AUTORIZAT

 • se traduce în integralitate certificatul/ extrasul de naştere, emis în străinătate (mai puţin certificatele emise, în limba română, de autorităţile Republicii Moldova);
 • documentul din străinătate se ataşează la traducerea efectuată (după caz)

LA  NOTARUL  PUBLIC se legalizează

 • traducerea la care s-a ataşat copia certificatului/ extrasului de naştere tradus (integral);

LA  COPIATOR

 • se execută fotocopii de pe:
 • cartea de identitate a mamei şi tatălui/ persoanei majore care a (re)dobîndit cetăţenia română – paşaportul/ actul de identitate, emis în străinătate – pentru cetăţeanul străin;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă ei sunt căsătoriţi);
 • certificatele de naştere ale ambilor părinţi (dacă nu sunt căsătoriţi).
 • certificatul de (re)dobândire a cetăţeniei române;
Acte necesare
(se vor citi cu atenţie indicaţiile de mai sus)
 1. Certificatul/ extrasul de naştere, emis de autorităţile competente din străinătate, care să cuprindă numele şi prenumele copilului, respectiv al părinţilor acestuia – original şi copie legalizată (la notar)
  În cazul în care certificatul de naştere este însoţit de formularul standard multilingv reglementat de Regulamentul (UE) 2016 / 1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 06 iulie 2016, nu mai este necesară apostila şi traducerea legalizată a certificatului.
 1. Traducerea certificatului/ extrasului de naştere, făcută în România, la traducător autorizat şi legalizată la notar/ în străinătate – original (excepţie - certificatele emise, în limba română de autorităţile Republicii Moldova);
 2. Copia legalizată a certificatului de (re)dobândire a cetăţeniei române;
 3. Cărţile de identitate ale părinţilor/ persoanei majore care a (re)dobândit cetăţenia română (paşaport/ act de identitate pentru cetăţenii străini);
 4. Certificatul de căsătorie al părinţilor (emis în România) – original şi copie – dacă sunt căsătoriţi, de naştere al acestora – dacă nu sunt căsătoriţi;
 5. Declaraţie privind stabilirea domiciliului pentru copil, când părinţii au adrese diferite (se face la starea civilă);
Locul depunerii cererii,Date de contact, Program de lucru

Locul

 • mun. Rădăuţi, P-ţa Unirii nr. 2 (primăria municipiului Rădăuţi).
 • nr. de telefon – 0230/566900

Program de lucru cu publicul

 • de LUNI până VINERI, între orele 08.30 – 13.30, cu excepţia sărbătorilor legale. .
Termen  de soluţionare
 • transcrierea certificatului de naştere se soluţionează, în termen de 30 de zile;
 • în baza numărului de telefon pe care-l indicaţi în cerere, ofiţerul de stare civilă vă invită să ridicaţi certificatele de stare civilă (străin şi naţional);
Legislaţie aplicabilă
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;
Important de ştiut

Ce înseamnă noţiunea de a transcrie potrivit dicţionarului

TRANSCRIE, transcriu - a scrie din nou (pe altă foaie) un text fără modificări, a face o copie scrisă; a copia. , A înscrie, a înregistra, a copia un act, o conventie etc. într-un registru public special.

Cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România

 • depun cererea şi actele necesare transcrierii certificatului de naştere la Primăria sectorului 1 – Bucureşti.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani

 • solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul din părinţi sau pot solicita şi părinţii pentru ei până la împliniriea vârstei de 18 ani.
 • în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă pentru transcrierea certificatului poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii

Minorii sub 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate

 • solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul din părinţi
 • depun cererea de transcriere a certificatelor de naştere la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu certificat de cetăţenie

Dacă fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere temporară emis de I.G.I.*

 • depun cererea de transcriere a certificatelor de stare civilă, procurate din străinătate la Primăria sector 1 Bucureşti.

* I.G. I. = Inspectoratul General pentru Imigrări - Biroul pentru străini

Dacă fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere PERMENANENTĂ emis de I.G.I.*
 • depun cererea de transcriere a certificatelor de stare civilă la primăria locului de rezidenţă permanentă din România.
Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus